Chapter Home

King Faisal University Student Chapter

Dr Shahid Kabir

Phone: 966 (66) 5895416

Email: shahidkabir@kfu.edu.sa


YEAR ESTABLISHED:  2012